Gruppenführer 2. Bergung (GrFü B2B)

Martin Bergner Gruppenführer 2. Bergung E-Mail:

Truppführer 2. Bergung (TrFü B2B)

Maria Aicher Truppführerin 2. Bergung; Helfersprecherin E-Mail: