Gruppenführer 2. Bergung (GrFü B2B)

Gruppenführer Martin Bergner E-Mail:

Truppenführerin 2. Bergung (TrFü B2B)

Truppführer Maria Aicher